بازی Far Cry

تاریخ انتشار:
۲۳ مارس ۲۰۰۴
۹
نمره کل
۸۹
متاکریتیک

بازی Far Cry

۹
نمره کل
۸۹
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۳ مارس ۲۰۰۴
lightbox