بازی World Of Warcraft

تاریخ انتشار:
۲۳ نوامبر ۲۰۰۴
۹
نمره کل
۹۳
متاکریتیک

نقد و بررسی

۹
نمره کل
۹۳
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۳ نوامبر ۲۰۰۴
lightbox